Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Wyniki ewaluacji

 

 

Ewaluacja w roku szkolnym 2017/2018
Wyniki ewaluacji wewnętrznej 
 
Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 
Charakterystyka wymagania: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.
Placówka podejmuje zadania zmierzające do kształtowania postaw i zwiększenie zakresu respektowania norm społecznych poprzez:
- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki
- wychowanie zgodne z przyjętymi normami i wartościami
- budowanie postaw prospołecznych, naukę tolerancji i rozwój kultury osobistej
- kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób
- uwrażliwienie na potrzeby innych
- aktywizowanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne
- analizę działań wychowawczych i profilaktycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia współczesnego świata
 
Pytania kluczowe:
1. Czy szkoła zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom?
2. Jakie działania podejmuje szkoła w celu kształtowania postaw i respektowania norm społecznych?
3. Czy uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych
4. Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu?
5. Czy w szkole realizowane są działania kształtujące postawę tolerancji oraz szacunku wobec inności?
6. Na jakie działania wychowawcze i profilaktyczne należy zwrócić szczególną uwagę
7. Czy rodzice są zapoznawani z działaniami jakie szkoła podejmuje?
 
Wnioski z przeprowadzonych ankiet:
1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom podejmując różnorakie działania. Zdarza się, że uczniowie nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa w czasie przerw.
2. Podejmowane są działania kształtujące postawy i normy społeczne.
3. W większości uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych, zdarzają się jednak przypadki negatywnych zachowań, zwłaszcza w czasie przerw (bieganie, hałas, przeklinanie, agresja, obrażanie innych, wyśmiewanie).
4. Relacje między uczniami w większości są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pojawiają się jednak niezbyt liczne głosy wskazujące na negatywne zachowania uczniów, tj. brak szacunku dla rówieśników (wyśmiewanie, obmawianie, wyższe mniemanie o sobie), brak tolerancji (dzieci uczące się słabiej są traktowane przez grupę gorzej; różnice w wyglądzie są wyśmiewane), brak akceptacji (odrzucenie przez grupę).
5. W szkole podejmowane są różne działania kształtujące postawę tolerancji i szacunku wobec inności.
6. Priorytety szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki to: kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania wśród dzieci i młodzieży (zwłaszcza szacunek dla drugiego człowieka, używanie zwrotów grzecznościowych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz postawy tolerancji, wzmacnianie poczucia własnej wartości), zapewnienie bezpieczeństwa, także w zakresie korzystania z komputera i Internetu, uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień.
7. Rodzice wiedzą, jakie szkoła podejmuje działania w celu kształtowania postaw i norm społecznych.
 
 
Rekomendacje
1. Należy poczynić działania w zakresie zapewnienia uczniom większego bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych, w szatniach oraz na boisku szkolnym. W razie zauważonych negatywnych zachowań informować rodziców poprzez mobi dziennik.
2. Przeciwdziałać takim zachowaniom wśród uczniów jak: wyśmiewanie, złośliwość wobec siebie, agresja słowna i fizyczna. Prowadzić pogadanki z uczniami na bieżąco, kontynuować zajęcia wychowawcze podejmujące tematykę szacunku dla drugiego człowieka, kształtowania umiejętności interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
3. Integracja zespołów klasowych, zwrócenie większej uwagi na osoby nieumiejące znaleźć się w grupie rówieśniczej (przeprowadzenie testów socjometrycznych). Kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji innych osób bez względu na wygląd, ubiór, poziom umiejętności szkolnych (pogadanki, zajęcia wychowawcze, Dzień Profilaktyki). Zorganizowanie akcji „Weź ze sobą dobre słowo”.
4. Zwracanie uczniom uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych. Zorganizowanie tygodnia pod hasłem: „Mówię: Dzień dobry”. Wykonanie plakatu i naklejek z hasłem „Dzień dobry” na lekcjach wychowawczych.                              

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2016/2017
Wyniki ewaluacji wewnętrznej w obszarze:
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Wybrane wymaganie: Promowana jest wartość edukacji.
 
Celem ewaluacji było:
- zdobycie informacji na temat oceny wizerunku i oferty szkoły,
- pozyskanie opinii czy szkoła jest placówką, gdzie promuje się wartość edukacji,
- udoskonalenie koncepcji promowania przez szkołę wartości edukacji.
 
Badania miały odpowiedzieć na postawione pytania kluczowe:
- Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności szkoły?
- W jaki sposób nauczyciele motywują swoich uczniów do nauki?
- Czy procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?
- Czy w szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów?
- Do kogo skierowane są działania szkoły promujące wartość edukacji?
- Czy szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje o losach absolwentów w celu promowania wartości edukacji?
- Czy w szkole są eksponowane osiągnięcia uczniów i nauczycieli?
 
Ewaluację przeprowadzono w okresie od września 2016 do stycznia 2017r. W badaniu wzięło udział 63 rodziców – 74%, 83 uczniów z klas 1 - 6  - 86% oraz 12 nauczycieli i Dyrektor szkoły. Z analizy wyników ankiet i dokumentów szkoły oraz przeprowadzonego wywiadu z Dyrektorem Szkoły wynika, że zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci postrzegają naszą szkołę jako placówkę, gdzie promuje się wartość edukacji. Działania te kierowane są do uczniów, rodziców społeczności lokalnej i nauczycieli.
 
W odpowiedzi na pytanie: Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności szkoły? padały odpowiedzi:
Najbardziej widoczne i efektywne działania podejmowane przez nauczycieli w celu promowania działalności szkoły to: udział w konkursach różnego typu 83%, organizowanie imprez okolicznościowych – pikniki 83%, uroczystości z udziałem rodziców 75 %, umieszczanie informacji na stronie WWW - 67%, nawiązywanie współpracy z instytucjami - 67%.
Dla rodziców najbardziej zauważanym i docenianym działaniem w celu promowania działalności szkoły są imprezy okolicznościowe skierowane nie tylko do uczniów, ale i do rodziców. Niestety tylko 17% uważa, że działania te kierowane są również do społeczności lokalnej.
Dla dzieci formą promowania wizerunku szkoły powinny być: konkursy, strona internetowa szkoły, gazety lokalne.
 
Pytanie: W jaki sposób nauczyciele motywują swoich uczniów do nauki? skłoniło respondentów do następujących odpowiedzi:
Najczęściej nauczyciele motywują uczniów  do nauki poprzez pochwały ustne i pisemne 100%, dobrym narzędziem motywującym jest również zachęcanie uczniów do brania udziału  w konkursach 100% oraz różnego rodzaju nagrody 92% oraz pochwały poprzez wpisy do e-dziennika, ocenianie kształtujące,     pokazywanie dlaczego warto się uczyć, aktywizujące metody pracy 83%.
Większość rodziców najbardziej dostrzega motywowanie dzieci poprzez oceny, pochwały ustne i pisemne oraz zachęcanie do udziału w konkursach.
Dzieci podają, że najczęściej są motywowane przez nauczycieli do nauki: oceną 71%, pochwałą ustną lub pisemną 71%, ważnym elementem były dodatkowe zadania 45%.
 
Na pytanie: Czy procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się? odpowiadano:
Nauczyciele najbardziej uatrakcyjniają uczniom zdobywanie wiedzy wykorzystując środki multimedialne 83% oraz wykorzystanie zróżnicowanych środków dydaktycznych 83%, prezentacje multimedialne, pokazy, doświadczenia 83%. Spory procent nauczycieli opowiedział się za uatrakcyjnianiem prowadząc zajęcia metodami aktywizującymi  m.in. poprzez gry i zabawy 75% oraz wykorzystując filmy edukacyjne 75%.
Najbardziej atrakcyjną formą zdobywania wiedzy przez uczniów zdaniem rodziców są:  konkursy, zawody, spotkania z ciekawymi ludźmi , zajęcia dodatkowe – koła zainteresowań.
Uczniowie jako najbardziej ulubiony sposób zdobywania wiedzy wskazali w 80% naukę pozyskiwaną w czasie wycieczek. W 38% podczas spotkań z ciekawymi ludźmi, w czasie lekcji z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz zdobywając wiedzę podczas udziału w kołach zainteresowań.
 
W pytaniu o wizerunek szkoły, padały odpowiedzi:
Rodzice postrzegają naszą placówkę jako promującą wartość uczenia się, zaspokajającą potrzeby edukacyjne dzieci oraz wspierającą proces edukacji ich pociech. Szkoła jest postrzegana jako placówka motywująca dzieci do nauki.
Według uczniów szkoła daje możliwość rozwijania zainteresowań. Jednak 10 uczniów podaje, że nie. Oferowane przez szkołę formy kształcenia są dla dzieci atrakcyjne.
 
Jednym z pytań kluczowych było pytanie: Czy szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje o losach absolwentów w celu promowania wartości edukacji?
Najwięcej kłopotów rodzicom sprawiła odpowiedź na pytanie o gromadzenie informacji o losach absolwentów, aż 48 % ankietowanych pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi. Szkoła w celu promowania wartości edukacji  zdaniem rodziców zbyt mało wykorzystuje informacje o losach absolwentów.
 
Respondentów pytano również o to: Czy w szkole są eksponowane osiągnięcia uczniów i nauczycieli?
Najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów stosowaną przez nauczycieli  są informacje zamieszczane na stronie internetowej 75% oraz wystawy prac 100%,   następnie informacje przekazywane ustnie rodzicowi 75% oraz ogłoszenia podczas uroczystości szkolnych 75%.
Dla uczniów najbardziej akceptowaną formą eksponowania osiągnięć uczniów jest wystawa prac – aż 76%. Należy zwiększyć promocję strony szkoły jako źródła informacji wśród uczniów.
Dla rodziców najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów w naszej szkole są wystawy prac 62%, informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły 46%, informacje przekazywane na apelach i okolicznościowych spotkaniach 38% oraz informacje przekazywane w czasie zebrań z rodzicami informacja ustna dla rodzica 37%.
 
 
Rekomendacje
 
1. Przedstawienie wyników ewaluacji rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym, a uczniom na lekcjach wychowawczych.
2. Należałoby rozważyć organizowanie spotkań z absolwentami, którzy prezentują wysoki walor edukacyjno – kulturowy np. wykonujący ciekawe zawody, zajmujący eksponowane stanowiska, piastujący różnorakie funkcje społeczne, artyści, studenci, licealiści, pasjonaci ….celem promowania wartości edukacji wśród rodziców, nauczycieli i dzieci.
3. Należy organizować jak najwięcej imprez o charakterze lokalnym, w celu budowania dobrego wizerunku szkoły oraz promowania wartości uczenia się. Należy również promować imprezy już organizowane jako wydarzenia dla społeczności lokalnej.
4. Należy pracować nad kształtowaniem motywacji wewnętrznej uczniów i budowaniem rozumienia wagi uczenia się dla rozwijania umiejętności i zainteresowań, jako wartości na całe życie.
5. Dbać o właściwą reklamę szkoły w środowisku lokalnym.
6. W dalszym ciągu należy pracować nad uatrakcyjnieniem oferty promowania wartości edukacji.
7. Należy intensyfikować działania nauczycieli w celu współpracy z różnego rodzaju instytucjami np.: PPP, Policja, Straż Pożarna, MOW, Urząd Gminy itd.
8. Należy zwiększyć promocję strony szkoły jako źródła kompletnej i kompetentnej informacji wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.