Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Wyniki ewaluacji

 

 

Rok szkolny 2016/2017
Wyniki ewaluacji wewnętrznej w obszarze:
Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Wybrane wymaganie: Promowana jest wartość edukacji.
 
Celem ewaluacji było:
- zdobycie informacji na temat oceny wizerunku i oferty szkoły,
- pozyskanie opinii czy szkoła jest placówką, gdzie promuje się wartość edukacji,
- udoskonalenie koncepcji promowania przez szkołę wartości edukacji.
 
Badania miały odpowiedzieć na postawione pytania kluczowe:
- Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności szkoły?
- W jaki sposób nauczyciele motywują swoich uczniów do nauki?
- Czy procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się?
- Czy w szkole stosowane są nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów?
- Do kogo skierowane są działania szkoły promujące wartość edukacji?
- Czy szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje o losach absolwentów w celu promowania wartości edukacji?
- Czy w szkole są eksponowane osiągnięcia uczniów i nauczycieli?
 
Ewaluację przeprowadzono w okresie od września 2016 do stycznia 2017r. W badaniu wzięło udział 63 rodziców – 74%, 83 uczniów z klas 1 - 6  - 86% oraz 12 nauczycieli i Dyrektor szkoły. Z analizy wyników ankiet i dokumentów szkoły oraz przeprowadzonego wywiadu z Dyrektorem Szkoły wynika, że zarówno nauczyciele, rodzice jak i dzieci postrzegają naszą szkołę jako placówkę, gdzie promuje się wartość edukacji. Działania te kierowane są do uczniów, rodziców społeczności lokalnej i nauczycieli.
 
W odpowiedzi na pytanie: Jakie działania podejmują nauczyciele w celu promowania działalności szkoły? padały odpowiedzi:
Najbardziej widoczne i efektywne działania podejmowane przez nauczycieli w celu promowania działalności szkoły to: udział w konkursach różnego typu 83%, organizowanie imprez okolicznościowych – pikniki 83%, uroczystości z udziałem rodziców 75 %, umieszczanie informacji na stronie WWW - 67%, nawiązywanie współpracy z instytucjami - 67%.
Dla rodziców najbardziej zauważanym i docenianym działaniem w celu promowania działalności szkoły są imprezy okolicznościowe skierowane nie tylko do uczniów, ale i do rodziców. Niestety tylko 17% uważa, że działania te kierowane są również do społeczności lokalnej.
Dla dzieci formą promowania wizerunku szkoły powinny być: konkursy, strona internetowa szkoły, gazety lokalne.
 
Pytanie: W jaki sposób nauczyciele motywują swoich uczniów do nauki? skłoniło respondentów do następujących odpowiedzi:
Najczęściej nauczyciele motywują uczniów  do nauki poprzez pochwały ustne i pisemne 100%, dobrym narzędziem motywującym jest również zachęcanie uczniów do brania udziału  w konkursach 100% oraz różnego rodzaju nagrody 92% oraz pochwały poprzez wpisy do e-dziennika, ocenianie kształtujące,     pokazywanie dlaczego warto się uczyć, aktywizujące metody pracy 83%.
Większość rodziców najbardziej dostrzega motywowanie dzieci poprzez oceny, pochwały ustne i pisemne oraz zachęcanie do udziału w konkursach.
Dzieci podają, że najczęściej są motywowane przez nauczycieli do nauki: oceną 71%, pochwałą ustną lub pisemną 71%, ważnym elementem były dodatkowe zadania 45%.
 
Na pytanie: Czy procesy edukacyjne są organizowane w sposób sprzyjający uczeniu się? odpowiadano:
Nauczyciele najbardziej uatrakcyjniają uczniom zdobywanie wiedzy wykorzystując środki multimedialne 83% oraz wykorzystanie zróżnicowanych środków dydaktycznych 83%, prezentacje multimedialne, pokazy, doświadczenia 83%. Spory procent nauczycieli opowiedział się za uatrakcyjnianiem prowadząc zajęcia metodami aktywizującymi  m.in. poprzez gry i zabawy 75% oraz wykorzystując filmy edukacyjne 75%.
Najbardziej atrakcyjną formą zdobywania wiedzy przez uczniów zdaniem rodziców są:  konkursy, zawody, spotkania z ciekawymi ludźmi , zajęcia dodatkowe – koła zainteresowań.
Uczniowie jako najbardziej ulubiony sposób zdobywania wiedzy wskazali w 80% naukę pozyskiwaną w czasie wycieczek. W 38% podczas spotkań z ciekawymi ludźmi, w czasie lekcji z wykorzystaniem środków multimedialnych oraz zdobywając wiedzę podczas udziału w kołach zainteresowań.
 
W pytaniu o wizerunek szkoły, padały odpowiedzi:
Rodzice postrzegają naszą placówkę jako promującą wartość uczenia się, zaspokajającą potrzeby edukacyjne dzieci oraz wspierającą proces edukacji ich pociech. Szkoła jest postrzegana jako placówka motywująca dzieci do nauki.
Według uczniów szkoła daje możliwość rozwijania zainteresowań. Jednak 10 uczniów podaje, że nie. Oferowane przez szkołę formy kształcenia są dla dzieci atrakcyjne.
 
Jednym z pytań kluczowych było pytanie: Czy szkoła gromadzi i wykorzystuje informacje o losach absolwentów w celu promowania wartości edukacji?
Najwięcej kłopotów rodzicom sprawiła odpowiedź na pytanie o gromadzenie informacji o losach absolwentów, aż 48 % ankietowanych pozostawiło to pytanie bez odpowiedzi. Szkoła w celu promowania wartości edukacji  zdaniem rodziców zbyt mało wykorzystuje informacje o losach absolwentów.
 
Respondentów pytano również o to: Czy w szkole są eksponowane osiągnięcia uczniów i nauczycieli?
Najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów stosowaną przez nauczycieli  są informacje zamieszczane na stronie internetowej 75% oraz wystawy prac 100%,   następnie informacje przekazywane ustnie rodzicowi 75% oraz ogłoszenia podczas uroczystości szkolnych 75%.
Dla uczniów najbardziej akceptowaną formą eksponowania osiągnięć uczniów jest wystawa prac – aż 76%. Należy zwiększyć promocję strony szkoły jako źródła informacji wśród uczniów.
Dla rodziców najbardziej widoczną formą eksponowania osiągnięć uczniów w naszej szkole są wystawy prac 62%, informacje zamieszczane na stronie internetowej szkoły 46%, informacje przekazywane na apelach i okolicznościowych spotkaniach 38% oraz informacje przekazywane w czasie zebrań z rodzicami informacja ustna dla rodzica 37%.
 
 
Rekomendacje
 
1. Przedstawienie wyników ewaluacji rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym, a uczniom na lekcjach wychowawczych.
2. Należałoby rozważyć organizowanie spotkań z absolwentami, którzy prezentują wysoki walor edukacyjno – kulturowy np. wykonujący ciekawe zawody, zajmujący eksponowane stanowiska, piastujący różnorakie funkcje społeczne, artyści, studenci, licealiści, pasjonaci ….celem promowania wartości edukacji wśród rodziców, nauczycieli i dzieci.
3. Należy organizować jak najwięcej imprez o charakterze lokalnym, w celu budowania dobrego wizerunku szkoły oraz promowania wartości uczenia się. Należy również promować imprezy już organizowane jako wydarzenia dla społeczności lokalnej.
4. Należy pracować nad kształtowaniem motywacji wewnętrznej uczniów i budowaniem rozumienia wagi uczenia się dla rozwijania umiejętności i zainteresowań, jako wartości na całe życie.
5. Dbać o właściwą reklamę szkoły w środowisku lokalnym.
6. W dalszym ciągu należy pracować nad uatrakcyjnieniem oferty promowania wartości edukacji.
7. Należy intensyfikować działania nauczycieli w celu współpracy z różnego rodzaju instytucjami np.: PPP, Policja, Straż Pożarna, MOW, Urząd Gminy itd.
8. Należy zwiększyć promocję strony szkoły jako źródła kompletnej i kompetentnej informacji wśród nauczycieli, rodziców i uczniów.
 
 

 

 

Rok szkolny 2015/2016 
Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole
- Koncepcja Pracy Placówki
 
Z rezultatów ankiet wynika, że „Koncepcji pracy szkoły” jest nadal aktualna. Zarówno Model Absolwenta, jak również Wizja i Misja szkoły nie wymagają na dzień dzisiejszy modyfikacji. Za aktualnością opowiedziało się 88 % rodziców, 91 % uczniów oraz 100 % nauczycieli. Odpowiedzi, które wskazywały potrzebę zmiany były marginalne: 3 rodziców, 2 uczniów. Wskazywano na konieczność, by nasz absolwent był pogodny i optymistycznie nastawiony do życia. Wśród odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by nasza szkoła była bardziej bezpieczna, przyjazna i skuteczna najczęściej powtarzały się odpowiedzi:
Przyjazna
Uczniowie – mniej zadań domowych, zabawki, książki, zajęcia sportowe, mniej sprawdzianów, sklepik
Rodzice – zajęcia w plenerze, wyjazdy edukacyjne, zaostrzenie dyscypliny zwłaszcza w czasie przerw, więcej kółek zainteresowań wystrój szkoły, zmodernizowanie infrastruktury szkoły: boisko, parking.
Nauczyciele – nowoczesny plac zabaw, nowe boisko szkolne, remont sal lekcyjnych, zakup nowych mebli, zmodernizowanie biblioteki – regały, zakup nowych pomocy dydaktycznych, klimatyzacja w przedszkolu, dziennik elektroniczny, malowanie korytarzy, wyjazdy do kina
Bezpieczna:
Uczniowie –ograniczyć bieganie i hałas w czasie przerw, montaż monitoringu, nauka bez dzwonków
Rodzice- monitoring, pomieszczenia na szatnię, więcej dyscypliny, przeniesienie klas 1 -3 na jeden korytarz, zamknięta szkoła dla osób z zewnątrz, większy nadzór nad odbiorem dzieci ze szkoły, większy standard wyposażenia sal lekcyjnych, lekcje z pedagogiem, 
Nauczyciele – modernizacja placu zabaw, dyżurka przy wejściu woźnego, zorganizowani ciekawych zajęć dla dzieci w czasie przerw, budowa parkingu, oddzielenie przedszkola i szkoły, budowa wyjścia ewakuacyjnego w przedszkolu, prowadzenie zajęć profilaktycznych, osłony na kaloryfery, konkursy na temat bezpieczeństwa,
Skuteczna:
Uczniowie – podniesienie poziomu czytelnictwa, nauka poprzez doświadczanie
Rodzice – dodatkowa pomoc dla uczniów z problemami w nauce, więcej zajęć praktycznych, multimedia w nauczaniu, nagradzanie uczniów, większy nacisk na języki obce, język polski i matematykę, warsztaty
Nauczyciele – zwiększenie godzin logopedy, zatrudnienie psychologa, tablice interaktywne w klasach, doposażenie w pomoce dydaktyczne, stałe klasopracownie dla klas starszych, wzmocnienie pomocy koleżeńskiej, zorganizowanie gabinetu dla pedagoga i logopedy, korzystanie ze środków unijnych przeznaczonych na infrastrukturę edukacyjną
 
Ankietowani rodzice, uczniowie oraz pani dyrektor w przeprowadzonej ankiecie na potrzeby ewaluacji wskazują, że ważnym elementem koncepcji pracy szkoły jest, obok działalności dydaktycznej i opiekuńczo wychowawczej, nowoczesna baza dostosowana do wymogów współczesnego świata oraz poprawienie infrastruktury naszej placówki..
 
Rekomendacje
1.       Przedstawienie wyników Ewaluacji Koncepcji Pracy szkoły rodzicom na najbliższym zebraniu obowiązkowym, a uczniom na lekcjach wychowawczych.
2.       Uchwalenie modyfikacji do Koncepcji Pracy Szkoły.
3.       Uzyskanie akceptacji Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego dla koncepcji pracy szkoły.
4.       Dokonywanie przez nauczycieli analizy koncepcji pracy szkoły na początku roku szkolnego i modyfikowanie jej w razie potrzeby.
5.       Kontynuacja realizacji wszystkich założeń koncepcji pracy szkoły.
6.       Utrzymywanie dotychczasowego poziomu działań dydaktycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
7.       Zmiana infrastruktury naszej placówki w miarę możliwości finansowych: plac zabaw, wyjście ewakuacyjne z przedszkola.

 

8.       Dostosowywanie bazy szkoły do wymogów współczesnego świata: wprowadzenie dziennika elektronicznego.