Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Wyniki ewaluacji

 

 

Ewaluacja w roku szkolnym 2019/2020
 
Temat: Diagnoza czynników ryzyka i czynników chroniących
 
Wnioski:
1. W placówce zdarzają się sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów, głównie na korytarzach, schodach i w szatni. Pojawia się także agresja słowna.
2. Większość uczniów nie ma problemu z używkami. Niewielka grupa uczniów sięga po energetyki.
3. Większość dzieci może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół oraz zainteresowanie rodziców.
4. Większość rodziców interesuje się tym, co dziecko robi w Internecie, jednak aż 23% nie wykazuje takiego zainteresowania.
5. 80% uczniów spędza przy komputerze od 1-2 godzin dziennie. Pozostali spędzają przy nim więcej czasu.
6. Uczniowie wyrażają chęć udziału w różnych zajęciach dodatkowych. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia sportowe, muzyczne, artystyczne i wolontariat.
7. Po lekcjach zdecydowana większość uczniów odrabia zadania domowe, ponad połowa z nich spotyka się z przyjaciółmi. Wiele osób bierze także udział w zajęciach dodatkowych.
8. Rodzice w większości chcą brać udział w prelekcjach oraz są zainteresowani zagrożeniami współczesnego świata. Zetknęli się także z lokalnymi instytucjami zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży.
9.Zdaniem rodziców prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży sprzyja: kontrola rodziców nad dzieckiem, właściwe relacje z rodzicami, rówieśnikami i otoczeniem, rozmawianie o problemach zarówno z dziećmi, jak i nauczycielami.
 
Rekomendacje:
1. Konieczna jest zwiększona obserwacja miejsc, w których dochodzi do przemocy wśród uczniów oraz w których uczniowie nie czują się bezpieczni – korytarz, schody, szatnia.
2. Koniecznością jest poprawienie w klasach relacji koleżeńskich poprzez integrowanie zespołów klasowych. Uczenia ich postaw szacunku do drugiego człowieka, akceptacji i wzajemnej życzliwości. Realizacja programu „Spójrz inaczej” na wszystkich poziomach klasowych.
3. Na godzinach wychowawczych realizacja założeń priorytetowych szkoły w zakresie tworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska szkolnego i wchodzenia w satysfakcjonujące relacje koleżeńskie; przeprowadzenie pogadanki na temat szkodliwości napojów energetyzujących.
4. Uświadomienie rodzicom, że należy kontrolować, co dzieci robią w Internecie.

 

 

 

 

 

Ewaluacja w roku szkolnym 2017/2018
Wyniki ewaluacji wewnętrznej 
 
Wymaganie: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 
Charakterystyka wymagania: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeb, modyfikuje.
Placówka podejmuje zadania zmierzające do kształtowania postaw i zwiększenie zakresu respektowania norm społecznych poprzez:
- zapewnienie bezpieczeństwa na terenie placówki
- wychowanie zgodne z przyjętymi normami i wartościami
- budowanie postaw prospołecznych, naukę tolerancji i rozwój kultury osobistej
- kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób
- uwrażliwienie na potrzeby innych
- aktywizowanie młodzieży w życie społeczne i kulturalne
- analizę działań wychowawczych i profilaktycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia współczesnego świata
 
Pytania kluczowe:
1. Czy szkoła zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom?
2. Jakie działania podejmuje szkoła w celu kształtowania postaw i respektowania norm społecznych?
3. Czy uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych
4. Czy relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu?
5. Czy w szkole realizowane są działania kształtujące postawę tolerancji oraz szacunku wobec inności?
6. Na jakie działania wychowawcze i profilaktyczne należy zwrócić szczególną uwagę
7. Czy rodzice są zapoznawani z działaniami jakie szkoła podejmuje?
 
Wnioski z przeprowadzonych ankiet:
1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo swoim wychowankom podejmując różnorakie działania. Zdarza się, że uczniowie nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa w czasie przerw.
2. Podejmowane są działania kształtujące postawy i normy społeczne.
3. W większości uczniowie wykazują się odpowiedzialnością w działaniach i relacjach społecznych, zdarzają się jednak przypadki negatywnych zachowań, zwłaszcza w czasie przerw (bieganie, hałas, przeklinanie, agresja, obrażanie innych, wyśmiewanie).
4. Relacje między uczniami w większości są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Pojawiają się jednak niezbyt liczne głosy wskazujące na negatywne zachowania uczniów, tj. brak szacunku dla rówieśników (wyśmiewanie, obmawianie, wyższe mniemanie o sobie), brak tolerancji (dzieci uczące się słabiej są traktowane przez grupę gorzej; różnice w wyglądzie są wyśmiewane), brak akceptacji (odrzucenie przez grupę).
5. W szkole podejmowane są różne działania kształtujące postawę tolerancji i szacunku wobec inności.
6. Priorytety szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki to: kształtowanie dojrzałego i odpowiedzialnego postępowania wśród dzieci i młodzieży (zwłaszcza szacunek dla drugiego człowieka, używanie zwrotów grzecznościowych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych oraz postawy tolerancji, wzmacnianie poczucia własnej wartości), zapewnienie bezpieczeństwa, także w zakresie korzystania z komputera i Internetu, uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień.
7. Rodzice wiedzą, jakie szkoła podejmuje działania w celu kształtowania postaw i norm społecznych.
 
 
Rekomendacje
1. Należy poczynić działania w zakresie zapewnienia uczniom większego bezpieczeństwa na korytarzach szkolnych, w szatniach oraz na boisku szkolnym. W razie zauważonych negatywnych zachowań informować rodziców poprzez mobi dziennik.
2. Przeciwdziałać takim zachowaniom wśród uczniów jak: wyśmiewanie, złośliwość wobec siebie, agresja słowna i fizyczna. Prowadzić pogadanki z uczniami na bieżąco, kontynuować zajęcia wychowawcze podejmujące tematykę szacunku dla drugiego człowieka, kształtowania umiejętności interpersonalnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości.
3. Integracja zespołów klasowych, zwrócenie większej uwagi na osoby nieumiejące znaleźć się w grupie rówieśniczej (przeprowadzenie testów socjometrycznych). Kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji innych osób bez względu na wygląd, ubiór, poziom umiejętności szkolnych (pogadanki, zajęcia wychowawcze, Dzień Profilaktyki). Zorganizowanie akcji „Weź ze sobą dobre słowo”.
4. Zwracanie uczniom uwagi na używanie zwrotów grzecznościowych. Zorganizowanie tygodnia pod hasłem: „Mówię: Dzień dobry”. Wykonanie plakatu i naklejek z hasłem „Dzień dobry” na lekcjach wychowawczych.