Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Rada Wolontariatu

 
 
W naszej szkole działa koło wolontariatu w składzie:
Klasa 8: Magdalena Pisarek;
Klasa 7: Nadia Kobiela;
Klasa 6: Martyna Tymon;
Klasa 5: Gabriela Budny;
Klasa 4b: Karol Tymon;
Klasa 4a - Nina Janik;
Klasa 3 - Katarzyna Białek
 
Opiekunowie: Eliza Tokarz, Regina Pietroszek
 
Wyciąg z programu szkolnego koła wontariatu 
działającego w Szkole Podstawowej w Iłownicy
 
Wolontariat szkolny – inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
Zgodnie z ideą wolontariatu wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za zrealizowane przez siebie zadania. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków. Członkowie wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów. 
Niepełnoletni uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w Szkolnym Kole Wolontariatu. Dodatkowo wszyscy chętni uczniowie mają obowiązek respektować zasady Szkolnego Koła Wolontariatu oraz przestrzegać Karty Etycznej Wolontariusza. 
Spotkania szkolnego koła wolontariatu będą się odbywać minimum raz w miesiącu i będą miały na celu:
- przeszkolenie wolontariuszy na pierwszym spotkaniu, podczas którego przybliżona zostanie idea wolontariatu, obszary pomocy, zasady pracy i etyki działalności wolontariackiej, prawa i obowiązki wolontariuszy;
- przeszkolenie wolontariuszy w zakresie BHP przez osobę uprawnioną, wyznaczoną przez dyrektora szkoły;
- organizację działań oraz kontrolę poziomu motywacji uczniów do działania;
- monitorowanie działalności wolontariuszy, sprawozdania ustne lidera wolontariuszy wraz z przedstawieniem realizacji harmonogramu działań koła;
- wymianę doświadczeń. 
Rezygnacja z pracy w wolontariacie – każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, niepełnoletni wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji wraz z podpisem rodzica. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Koła Wolontariatu.
 
 
Lista wolontariuszy w roku szkolnym 2018/2019
Klasa 8: Białoń Aleksandra, Folek Patrycja, Greń Justyna, Kisiała Kamila, Małysz Jakub, Oliwia Nowok, Pisarek Magdalena, Sojka Olga, Ślezińska Oliwia, Tomiczek Piotr, Włosinska Aleksandra, Zbijowska Stefania.
Klasa 7: Janota Krzysztof, Jurak Natalia, Kobiela Nadia, Kwiatkowska Karolina, Tymon Dawid, Zamarska Emilia
Klasa 6: Pietraszko Karolina, Sachmerda Julia, Sobuń Zuzanna, Szczypka Kornelia, Tymon Martyna
Klasa 5: Budny Gabriela, Dyczek Emilia, Janik Miłosz, Męcnarowski Jan, Wątroba Marta, Zbijowska Patrycja
Klasa 4 b - Szkorupa Radosław, Tymon Karol
Klasa 4 a