Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Wyniki ewaluacji

 
 
WYNIKI EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

 

PRZEPROWADZONEJ W NASZEJ SZKOLE

 

PRZEZ WIZYTATORÓW 
 
ŚLĄSKIEGO KURATORIUM OŚWIATY.
 
 

 

 

OBSZARY EWALUACJI: 

  • EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY.

  • ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ.


 

 
TERMIN EWALUACJI: 28-31 STYCZNIA 2013 ROKU.

          Wyniki z raportu zewnętrznej ewaluacji problemowej, która została przeprowadzona w naszej szkole przez zespół wizytatorów Śląskiego Kuratorium Oświaty: panią Barbarę Baron oraz pana Andrzeja Mróz w dniach od 28 stycznia do 31 stycznia 2013 roku.  

          W trakcie ewaluacji w naszej szkole zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł - dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego.

          Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). 

          Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

          Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

 

 
Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

 
Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
 
Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  
Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
  
Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
 
 

          Jak widać w raporcie nasza szkoła spełnia powyższe wymagania na następujących poziomach:

 

Wymaganie

 

 

 
Poziom

 

 

 
spełnienia

 

 

 
wymagań

Obszar - Efekty.

 

Analizuje się wyniki sprawdzianu.

B

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejetności.

B

Uczniowie są aktywni.

A

Respektowane są normy społeczne.

A

Obszar - Zarządzanie


Funkcjonuje wspólpraca w zespołach.

B

Sprawny jest wewnetrzny nadzór pedagogiczny.

A

Szkoła lub placówka ma odpowiednie warunki lokalowe

A

 

 

          Poniżej cytujemy odpowiedzi uczestników badań na pytanie co wyróżnia naszą szkołę spośród znanych szkół? (Raport str.6,7.)

 

Nauczyciele

mała liczebność klas, brak anonimowości, 

dobre relacje z rodzicami, 

pomoc starszych uczniów młodszym, brak agresji,

odkrywanie talentów dzieci,

działania pomocowe, proekologiczne, 

bezpieczeństwo,

Uczniowie

fajni nauczyciele, 

nowoczesny sprzęt komputerowy, 

nauczyciele uczący poprzez zabawę,

to, że wszyscy sobie pomagają ,

plac zabaw i boisko, 

odnowiony zabytkowy budynek, 

prawo do wypowiadania się, realizuje się pomysły uczniów, 

uczymy się fajnych piosenek, 

bezpieczeństwo w szkole, mili koledzy,

koło SKO,

ładna zieleń wokół szkoły, sala gimnastyczna, 

wszyscy się szanują, fajna jest (wypowiedź pierwszoklasisty),

Rodzice

kameralność, 

świetna kadra nauczycieli ,

miłe usposobienie Pani Dyrektor,

rodzinna atmosfera w relacjach rodzice-nauczyciele-dyrektor, 

liczne akcje społeczne,

kultywowanie tradycji regionalnych,

pełna informacja dla rodziców (zeszyty uwag, kartki do rodziców, strona internetowa, w razie potrzeby: telefon),

Partnerzy

i przedstawiciele

organu prowadzącego 

zabytkowy, zmodernizowany budynek z lat 30 XX w,

rodzinny charakter (to mała szkoła),

indywidualizacja pracy z uczniami, brak anonimowości,

dbałość o rozwój talentów dzieci, 

brak działań "na siłę" - sukcesy na miarę możliwości,

bezpieczeństwo, porządek i estetyka pomieszczeń,

współpraca z partnerami w środowisku,

Personel administracyjny

(pracownicy niepedagogiczni)

brak różnic, panuje tolerancja,

szkoła jest pięknie wyremontowana, doposażona i "wystrojona", 

dzieci uczestniczą w konkursach, zawodach sportowych i strażackich, 

są bardzo rozśpiewane, 

wysoka kultura uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników, 

szef (dyrektor) jest dobrym organizatorem,

Dyrektor

klimat, zindywidualizowane podejście do każdego ucznia;

bardzo dobra współpraca Rady Pedagogicznej i jej zespołów, 

wprowadzanie zmian wynikających z realizacji potrzeb dziecka, które jest dla nas najważniejsze, 

mało liczne klasy gwarantujące indywidualną pracę,

bardzo dobre zaplecze dydaktyczne,

realizacja projektów unijnych, 

wykwalifikowana kadra pracująca z zamiłowaniem.

 

 

         

Z przeprowadzonej ewaluacji wyciągnięto następujące wnioski: 

(Raport str.27)

 

 

 
Poprawiające się efekty kształcenia są rezultatem wdrażania wniosków z systematycznie prowadzonych analiz wyników sprawdzianu i innych osiągnięć uczniów.

  

Rozpoznawanie możliwości, zainteresowań i talentów uczniów, a także oferta dostosowanych do ich potrzeb działań sprzyjają osiąganiu przez nich sukcesów adekwatnych do ich możliwości.

  

Aktywność uczniów dotyczy zarówno zajęć lekcyjnych, jak również szerokiej gamy działań artystycznych, społecznych, charytatywnych, ekologicznych, przy czym znaczna ich część realizowania jest z inicjatywy samych uczniów. 
 
Bezpieczeństwo w szkole oraz prezentowane przez uczniów zachowania i postawy są wynikiem skoordynowanych i modyfikowanych, na bieżąco (w wyniku przeprowadzanych analiz) działań i przedsięwzięć, w których uczestniczy cała społeczność szkolna.

  

Problemy edukacyjno-wychowawcze rozwiązywane są wspólnie przez nauczycieli. W zespołach dokonuje się wszelkich analiz i wypracowuje wnioski do dalszej pracy.

  

Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego są wdrażane i przyczyniają się do poprawy jakości pracy szkoły.

   

Warunki lokalowe szkoły i jej wyposażenie umożliwiają realizację podstawy programowej i przyjętych programów nauczania.

 


Z pełnym raportem z przeprowadzonej ewaluacji można zapoznać się na stronie www.npseo.pl  .